工程视图中的焦点与多任务

焦点焦点任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务ยิ่งสร้างคำถามในใจหลายๆคนมากขึ้น…เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่า… 聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦ซึ่งงานหลายๆอย่างโดยเฉพาะการทำงานทางด้านเทคนิคมักจะเหมาะกับการทำงานประเภทนี้ังมีความเชื่อเรื่องพลังจิตใต้สำนึกที่เมื่อเร ใช้จิตสำนึกในการคิดหรือทำอะไรมากๆแล้วจิตใต้สำนึกจะออกมาช่วยทำงานซึ่งมันจะเกิดขึ้นหลังจากเราทำงานแบบ焦点เป็นระยะเวลานานระดับหนึ่ง Multiารทำงาน多任务ั้นทำงนหลองทำงงทำงนทำงนหลน Multiาน多任务ในอีกมุมคือการทำงานหลาๆ Multiรแกรมอีกงานซึ่งในบางหน้าที่จะต้องสามารถทำงานที่เป็น多任务ได้ดีนเช่นเช่ริการโครงการหัวหน้าทีม 任务列表任务切换上下文切换上下文切换เป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นตอนเช้าเข้ามาในที่ทำงานหลังจากชงกอแฟแล้วคิดว่าจะต้องเริ่มทำตรงไหนดีบางคนจะต้องใช้เวลางใช้เวลนการอุ่นเครื่องคิดตรงนี้อ 任务切换任务管理任务管理任务管理งทำรโดรมเมรมเมอร์ท่านนั้นก็ต้องทำ任务切换 ถึงปานกลางว่าเมื่อกี้เขียนโปรแกรมไปถึงไหนแล้วและก็ต้องทำ任务切换กลับไปเขียนโปรแกรมที่ค้างอยู่ ทำารทำ任务切换แต่ละครั้งจะมีต้นทุนที่เราต้องใช้คือเวลาซึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วการถูกรบกวนในแต่ละครั้งอจะต้าถึง25 ในภาพรวมแล้วบางคนอาจจะต้องใช้เวลาในการทำงานถึง40%ใช้ไปกับการทำ任务切换 Multiารทำงาน多任务ั้าจำเป็าเสรออิ่งที่จะต้นงที่สอจะต้นSwitchอ ทำนก็เช่ารทำ任务切换ก็เช่นเดียวกันถ้าใครต้องเดินมาทางสาย多任务 เป็นสิ่งที่ทำได้คนจำนวนมากทำได้เราก็ทำได้และก็ทำลองทำฝึกทำบ่อยๆลองให้โจทย์ยากมากขึ้นกับตัวเองเช่นนั่งดูหนังทำงานและเล่นเกมไปพร้อมๆกัน งนที่ทำงานด้วระเภทที่ต้องFocusั้นที่ทำงนจำเป็นต้องมีทักษะเรื่องTask Switching ที่แม่บ้่อยื่างข้างบนที่แม่บ้านเดินดังตัวาถามเรื่องอาหากลากลนืรืออาจจะเป็นหัวหน้าห ทรศัพท์เข้าซึ่งถ้าเราสามารถทำ任务切换ได้ดีก็สามารถกลับมาทำงานที่กำลัง焦点ต่อได้อย่างต่อเนื่องแม้จะโดนรบกวน…

我们真的可以执行多任务吗?

成功执行多任务的能力长期以来一直是一个有争议的话题-我们可以还是不能做多任务? 希望的答案也许是。 但不幸的是,在大多数情况下,答案不是。 多任务神话之所以存在,是因为许多人几乎每天(可能一天几次)参与(或尝试参与)多任务。 因为我们生活在一个追求效率和生产力的快节奏的社会中,所以我们想认为可以通过一次完成多项任务来最大化我们的时间并做更多的事情。 此外,多任务处理可以使我们从无聊中得到喘息。 当我们做某件事时,我们发现很难,同时做一些愉快的事情会降低这种体验的厌恶质量。 由于我们不断扩大的能力和职责范围,因此多任务处理并非平等,因此,我们是否在工作表现上受到损害取决于所涉及的特定任务 。 根据Kahneman(1973)的资源分配模型(参见图1),我们在分配精力到满足所有注意力上的能力有限 。 当我们执行多任务处理时,某些任务可能需要比其他任务更多的关注,因此,当我们的资源容量不足以满足所有各种关注需求时,性能可能会受到影响。 生理唤醒与容量可用性密不可分; 当觉醒高时(一次坐三杯咖啡时)比觉醒低时(前一天晚上只有三个小时的睡眠时)有更多资源可用。 这两个因素以及不同任务的不同要求共同影响资源的分配,并最终影响我们能否成功执行多任务。 我们可能会发现,某些任务,尤其是那些经过良好实践的任务,更易于执行,并且似乎不会对注意力产生很大的影响,而其他任务则需要有意识的注意力。 作为Kahneman的资源分配模型的补充,Schneider和Shiffrin(1977)提出了两种类型的人类信息处理:自动和受控。 自动处理是快速有效的,无意识的,不可避免的,意识不到的。…

您真的擅长多任务处理吗?

您真的很擅长多任务处理吗? 还是只是在开玩笑? 多任务处理似乎是完成任务的好工具。 但是您必须问自己,您是否真的真正进行了多任务处理,难道这不会让您感到困惑吗? 如果您要输入电子邮件,则不太可能同时专注于其他内容。 如果您正在打电话,如果同时阅读Kindle书,您真的可以将注意力集中在正在和谁聊天吗? 您可能自己可以提出很多这样的方案。 事实是,我们并不擅长多任务处理。 不管您怎么想,事实是,我们在多任务处理方面并不那么擅长。 鸣叫报价 从更高的层次来看,如果我们试图成为万事通,我们往往在任何事情上都不擅长。 另一方面,如果我们只专注于一项技能,并尽一切努力成为该技能中的佼佼者,那么我们将在该技能上做得很好。 我们精通它只会花费时间。 虽然我们生活在一个快节奏的社会中,这确实是一个要求越来越多的人承担更多任务的社会,但我们是否要通过这样做来提高生产力尚待观察。 相反,如果我们弄清楚了最重要的任务是使组织前进,然后将工人的资源集中在这些任务上,那么生产力的提高可能会更大。 佛教徒认为人们应该只专注于一项任务和一项任务。 他们普遍认为我们不擅长多任务处理,实际上,我们对此感到很糟糕。 即使给出的任务很普通,也应该尽我们最大的能力来完成它,然后我们才能继续前进。…