Штуки,якігодуютьуяву。

Укожногоіснуютьштуки,якігодуютьуявуіcкладаютьупазлисвідомість。 Деуява—从досвідтадинамічність,和свідомістьце—сингулярність。 Декомупоталанилозустрітисяіз老巫婆,老巫婆,Бетменом,п’янимтатком,абожгероямисеріа。

为什么还没有AI? /纽约时报周日评论

Напрацюваннябанди印度骗子,свідчатьпронеобмеженіможливостіуяви,якаформуєсвідомість。 Так,таневсеоднозначно。 Але,цілкомймовірно,свідомістьприховуєусобітакийпотенціалпроякийсьогоднішнійсоціумож。

Уява,цездатністьсвідомостістворюватиобрази,уявлення,ідеїіманіпулюватиними。 Уяватасвідомість,водночасценезвіданатериторіяізточкизоринейробіології。 Хоча,усізнають,щобудь-якаматеріяскладаєтьсязмолекул以及молекулискладаютьсязатомів。 Деатом—ценещосьматеріалістичне,цеенергія。 Дорослалюдинаскладаєтьсязверенвереный Людинаскладаєтьсяізатомів,якщоатомможнарозщепитиіпровестиокремемолекулярнеутворення。 Тонефакт,щосвідомийдорослийсамецьнеможерозчинятисяіпереноситисвоюсутністьуіншемісце,застосовуючиточніматематичніформуликвантовоїфізики。 ,о,якщозастосувавшилишеуявуможнапереміщатисяучасі,читатидумки,абоперетворивативодуу。 Атомипрекрасносебепочуваютьуневагомості。

Подуматилишень,процілівселенніякіживутьсвоїмипроекціямиусвідомостяхживихорганізмів。 Наскількиживийорганізмособливий,лишемаючиможливістьволодітисвоєюуявоютававевевесе Вселенну,在неможливонічого附近,在неважливогонічого附近。

Цеможебутивулиця,абокоридор,розтягнутареальністьізотворомпо-середині。 Реальність,якаурбаністична,зоряна,скеляста。 ккоженнамагаєтьсярухатисявняпрямкуотвору。 Дереальністьнадаєзначенняоднимречам,позбавляєзначенняінших,алезавждиствоюєновийотвір。 Цикл,якийзавждиповертаєнапочаток。

Малювання—цеуява,митецьпрацюючиізолівцембільшедивитьсяуполотнонаякепереноситьмалюн。 Олівець,єпродовженняуявинапапері。 Мистецтво—很高兴,您要середині。 Цевнутрішнійцикл。 Те,щооднаматеріяпереноситьнапапір,надаєчипозбавляєсенсуіншуматерію。

Всенапланетіцечастинаякогосьциклу。 Дощцечастинациклувипаровуванняводизякоїформуютьсяхмари,якіполиваютьнимземлю,наповнюю。 Рослини,комахи,тварини,вониїдятьодинодного,щобжититаповертаютьсяуземлюколипомирают。 Колижиттяоб’єктіводноготипузакінчується,товіншихуселишепочинається。 Цеприроднійпроцес。

Усенематеріальнецетакожчастинациклу,колибатькичитаютькнижкудитині,вонаслухаєіцеприноситьїйзадоволення,абатькизавждичогосьновогонавчаюся。 。батькиізцієюмалечоюєчастиноюсвогомаленькоговнутрішньо-сімейногоциклу。 Цекруто。 在кінціусеповертаєтьсящосьодне中进行Усествореноізчогосьодного。 —цеодне—цевсе! ввсеєдине。 Всеводному。 ,кщочогосьневистарчаєводному,цеодне,ценіщо。 яякщовсенеєводному,товсеніщо。

远方的浪潮
与插画家Lisk Feng的合作
鹦鹉螺
艺术总监:Len Small
2016年

Длятого,щобповіритиусвоюуявуідопомогтиїйрефлектувати,потрібноувесьчаспрацюватинадцим,такякнадцимпрацюєвіртуоз-музикат,атлетабожбіржевийброкер。 Атакожпомилятися。 Працяцеклубокпомилок,якіччастиноюциклу。 Наприклад,помилкаумистецтві,цеіммистецтво。 Ітаканезрозуміладороганемаєнічогоспільногодозвіданогознаннявматеріальномусвітітакогоякфізикачигенетика,апроходитьчереззвичкиібажання。 Недивно,щолюдствонепросунолосяуцьомунапрямку。 Скорішзавсеформулатутукожногосвоя,以及кожноговируєсвоявселенна。 Коженстворюєсебепрямопропорційнодотого,якінвестуєсвоюенергію。 Спогади,думки,почуття,зрештоюемоції,формуютьсята​​к,якїхвикористовують。

Впевніперіодичасувісторії,різнікультури(античнаСпарта,давнійРим,ранніПілігримичиКонфуціанськийКитай)вважали,щоживийорганізмнеєповністюсформованимчленомгромади,якщотакийовочнеоволодівсвоїмидумкамиіпочуттями。 Більшетого,тойхтопродовжувавдавативолюбазовимінстинктамнадрефлекціяминатакіінстинкти – позбавлявсяправабутисоціальнопризнаноючастиноюспільноти。

Можливооднаізпричинвідсутностірефлекційнадінстинктами,цебажаннялюдиниставитисобізаціліпотребисвоготілапідживленістереотипомсоціуму(бутихоршим,працюватитяжко,витрачатиякомогабільше,щобкріпачитичужіочікування)。 Але,навітьнезважачинацігівняніпарадигми,унасєприсутнятакачудоваменшістьякгерої,св’яті,мудреці,поети,моїулюбленямитці,нуііншасторона – злочинці。 Якабільшгнучкорефлектуєнадсвоїмибажаннями。 Коженмаєволюконтролюватисвоюсубєктивнуреальність。

,кщорозбиратилюдськетіло,тоцевзагаліскупченняусіхпріколіввжитті。 Клітини,нервовіволокнаіоргани,якінаповнюютьлюдськийорганізм—цеинструментиякідозволяютьт。 Тіло,воноякдатчиквсіянийчутливимидевайсами, Цедоситьочевидно在напрочудприємно,或附近。 Використовуватитілодляхай-левелемоційпідчасдотику,збудження,втикання,слуханнячинасолодиїжеютаккомплексно,щооднійсередньостатичтичнійматеріїневистарчитьфізичноїенергіївїїлюдськомусвіті,щобпрочухатиувесьцейдосвідпротягомїїлюдськогожиття。

频谱新闻
广告:丽贝卡·霍恩(Rebecca Horne)

,ндустріаліцізація,створилабільшечасуемоційнорозвинутомуорганізмунасолодуіпрікаляси。 Аледосі,такийорганізмбільшевитрачаєчасунаспоглядання,аніждії。 Людинаусвоїйкількостінабагатобільшеспостерігаєзаатлетамианіжсамазаймаєтьсяспортом。 Замістьтого,щобнамагатисянаписатимузику,миллишеслухаємо。 Минестворюємомистецтво,或лишеньнасолоджуємосяним。 Колективно,людствовтрачаємільйонироківлюдськоїсамосвідомості。 Длятого,щобвікдриватиновікімнатиузакуткахсвоєїсвідомостіодномупотрібнодобрячепрамвет。 Одногознанняматеріальногосвітунедостатньодлятого,щоброзпоряджатисясвоїмдозвіллянвторо。

Віднайтиконтрольнадсвоєюсвідомістю,девсенавколоєджереломзадоволення,внутрішньогозбагаченняіте,щоздавалосьбнеможливимвиявлялосябможливив。 Відчуватинескінечністьпосередпалкогодня,радітигрісобакиіздитиною,насолоджуватисядотикомструни,смакомводичиактомдихання,абожпрогулянкоюусвіжо-створенійментальнійпроекції – можливеприрозвиткузовсімнезвичнихздібностейсвоєїсвідомості。 Пошукизадовленнячисуперсили,цете,щолежитьзамежамисучасноїеволюції。

歌舞uki花旗银行? 金字塔型