一家失败的餐厅

ผมชอบดูรายการที่เกี่ยวกับอาหารและร้านอาหารมันจะมีรายการประเภทนึงที่เชฟเก่งๆเข้าไปช่วยปรับปรุงและพลิกฟื้นร้านอาหารที่กำลังย่ำแย่ย่ ผมสังเกตเห็นว่าร้านอาหารเหล่านั้นมีหลายๆอย่างที่คล้ายกันปัจจัยเหล่านี้ที่ผลักพวกเค้าให้ตกมาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก มีเมนูหลากหลายเกินไป ใช้วัตถุดิบแช่แข็ง ไร้ระเบียบและความสะอาด ความสัมพันธ์ภายในที่แตกร้าว ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ปัจจัยทั้งหมดส่งผลให้รสชาติอาหารและการให้บริการนั้นไม่เป็นไปตามความคาดหวังขอดหวังขา สำหรับร้านอาหาร…จะมีอะไรสำคัญกว่ารอาติและกาติและการบริการอีกละ? ร้านอาหารที่ย่ำแย่มีความคล้ายคลึงกับบริษัทซอฟต์แวร์ที่กำลังลำบาก สุดารมีเมนูมากเกินไปก็เหมือนการมีโปรดักท์มากเกินไปการเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปอย่างไม่สิ้นสุดสิ่งให้ดีที่สุดดโฟกัสาดโฟกัสขาดสมาธิในการทำน้อยสิ่งให้ดีที่สุด …ารใช้วัตถุดิบแช่แข็งก็เหมือนการบังคับตัวเองให้รียูสของเดิมที่มีอยู่แล้วโดยไม่พิจารณาให้ดีถึงความเหมามเหมาะสม…รารรียูสสิ่งที่แตกหักยิ่งจะทำให้คุณภาิ่งจะทำให้คุณภาพของงานแย่ลงและแย่ลง การไร้ระเบีรบและควยบและความสะอาดแสดงให้เห็นถึงการสร้างใหม่อย่าีบโดร่งรีบโดยไม่ใส่ใจงานด้านอื่นงานเทส จะตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ ความสัมพันธ์ภายในที่แตกร้าวในครัวกับหน้าร้านเปรียบเหมือนการไร้ซึ่งทีมเวิร์คเน้นสร้างงานเพื่อตัวเองไม่สนใจใส่ใจคนรอบข้างทะเลาะเบาะแว้งกันทุกเรื่อง…ฟต์แวอฟต์แวร์คือทีมกีฬาเมื่อมสรที่ไ 100ครั้ง ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหมือนใช้ชีวิตอยู่บนแนวคิดที่ล้าสมัยและพยายามหลอกตัวเอไม่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นถูกต้องเมื่อเราไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้ผู้ซื้อพาร์ทเนอร์และทีมงานซาฟต์แว รต้องการ…เพราต้ราทำอาหารให้คนอื่นเพราะเราทำซอฟต์แวร์ให้คนอื่นการรับฟังและยอมรอารับการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งจำเป็น…

专注,专注,专注-成功打造科技初创企业的必备条件

在通常用来描述伟大的科技企业家的所有特征中,可能想到的最后一个是“专注”。相反,我们被告知,伟大的企业家能够“想象可能性”或“建立愿景”。这似乎表明,保持完全开放的思想是伟大企业家的标志。 而且,在建立科技初创公司时,重点远比创造力或想象力重要。 不服气吗? 想想美国有史以来最成功的创业公司的光彩-在电影和电视上已经永垂不朽。 是的,我们谈论的是在炎热的夏天出售一杯冷柠檬水的“初创”柠檬水摊位。 考虑一下这里涉及的重点。 该初创公司只有一名员工,他以单一价格出售一项产品。 柠檬水摊位的所有者完全了解客户的需求(请在我晕倒前喝点凉的东西!),并设计出具有单一功能(可以解渴)的完美产品。 那是重点! 因此,现在让我们将注意力转移到经典的硅谷科技初创公司,以及它与这个标志性的原型初创公司的模型相距多远。 例如,科技初创公司可能会尝试将如此多的功能打包到一个产品(或一个应用程序)中,从而完全使客户感到困惑。 确切地说,他们应该怎么做? 当销售不如预期时,该怎么办? 是的,他们“转向”一个全新的想法,通常是完全不相关的。 这类似于柠檬水摊的所有者-经营者决定在中午之前放弃柠檬水,冲进屋子,并要求有人开始制造一罐冰茶,因为柠檬水的市场已经结束。 开始在这里得到图片吗? 专注可以帮助您在顺境和逆境中保持平稳运行。 您是否曾经听过这样的表达:“将它扔在墙上,看看有什么木棒?”这完美地总结了当您没有专注时会发生的情况。…

编程是重点思考

有抱负的软件开发人员通过学习编程语言的基础开始他们的旅程。 在此早期阶段,主要重点是弄清您选择的语言看似神秘的语法。 一旦掌握了编程语言的基本概念,逻辑步骤就是使自己熟悉各自平台中可用的特定框架,库或API。 对于那些希望程序员敲打键盘的局外人来说,编程似乎只是在键入无穷无尽的代码行,这些代码有望将日渐完善的产品视为现实。 正如每个试图完成相当复杂的事情的程序员都会告诉您的那样,一旦编写了足够多的代码行,高质量的代码就不会神奇地弹出。 在寻求解决问题的过程中,必须熟悉编程语言及其API,但不一定保证可以解决这些问题。 专注的思维以及正确的工具以及对编程概念的充分熟悉程度使程序员能够以优雅而有效的方式解决问题。 因此,集中思维是编程的一个非常重要的方面。 我什至敢说这是最重要的。 在每天都有不断涌出的工具,模式,框架不断涌现的软件开发世界中,编程工具处于不断变化的状态,必须保持跟进才能使您的编程技能与时俱进。 但是集中思考的能力超越了编程语言和框架。 有时,这些工具可能会改变对某些概念的思考方式,但最终的目的是使用它们的思维方式表达自己的想法。 编程是集中思考。 专注的思维使您可以考虑尽可能多的场景和可能性,从而使您能够制定出可以减少错误,减少意外并确保代码库具有长期可维护性的决策。 通过集中思维,您可以意识到微小的细节,从而避免棘手的错误。 设计程序是一种设计形式,它迫使您在约束和限制内工作,而您在约束内工作的能力取决于专注的思维。 随着时间的推移,可以训练和改善焦点。 您应该始终努力提高自己的注意力以及编程技能,因为这样做的回报是巨大的。…

技术决策

如今,无论是在社交媒体上还是在博客文章上,在技术会议上或在出版物中,都绝对找不到贫穷的技术建议。 借助SaaS和开放源代码劝说的丰富工具,大多数供应商和开放源代码社区比以往任何时候都更有动力去影响开发人员并为其产品提供支持。 我通常看到的挑战是,处于等式另一侧的人(即最新和最先进技术的消费者)所面临的挑战是通过宣传,思想领导和模棱两可的声音来操纵自己的方式,并选择正确的工具来解决问题。他们实际面临的问题。 在将小麦与谷壳分离时,要克服每种工具和供应商提供的模糊边界和功能,功能和折衷的模糊界限,尤其是在时间紧迫的情况下,许多团队发现这尤其具有挑战性。 优先考虑解决“实际问题”的重要性,而不仅仅是表面上可能出现的问题。 识别“实际问题”需要对系统(以及与之交互的系统)有更深入的了解,更重要的是,必须更好地了解系统的历史。 但是,提高对系统的可见性只能在一定程度上缓解此问题,因为不可能分辨出系统在发展过程中可能遇到的每一个可能的问题。 当具有良好的直觉和直觉时,以数据为依据的决策最有效,尤其是在缺少重要数据的情况下进行决策时。 模式匹配 我本周早些时候与一位朋友进行的一次无关的谈话是关于在有用和愉快的工作之间找到适当的平衡。 并非所有有用的工作都会使个人贡献者满意,并且并非所有有趣的工作都必定对公司有用。 因此,对于IC及其经理来说,重要的是要在有用的工作和IC自己喜欢的工作之间找到适当的平衡,并在工作证明对组织无用的情况下迅速失败。 这次对话中最有趣的部分是个人贡献者如何最终陷入这样的境地,即他们所做的工作使他们感到愉快,但对公司却没有用。 我对这种谬论有第一手的经验,这又归结为人们将问题空间与他们最喜欢的技术的解决方案空间混为一谈,或者将他们的热情项目作为解决“冰山一角”问题的解决方案。 在这种情况下,仔细权衡机会成本有时会令人大开眼界。 对于阻止激情项目的飞行也很有帮助,要求提出建议的工程师还提出一份详细计划,内容涉及维护成本,工具成熟度,调试简便性,新技术与现有烟囱的适应性以及实际情况。基准(在出于“性能原因”而提出新技术的情况下)。 从长远来看,在决策过程中尽早引入必要的减速带可以节省大量时间和精力。 在我工作的地方,我们已经很好地内部化了这一点,为了证明一个新项目的合理性,建议该项目的工程师必须提供有关该项目将如何产生影响的足够证据。…