“可以卖给所有人”

“ขายได้ทุกคนทุกกลุ่มเลยครับ” ลูกค้อบที่ได้ยินบ่อยจากผู้ประกอบการลูกค้าของธุรกิจและผู้สร้างโปรดักท์เมื่อถูกถามว่า“ลูกค้าของคุณคือใคอใครครับ?” …อบแบบนี้แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวหลายอย่าง…โชคร้ายที่มันมีแต่แง่ลบ เราไม่ได้ศึกษาตลาดมาก่าก่อนว่ามีคนกลุ่มไหนบ้างที่มีปัญหานี้อยู่จริงๆ เราไม่ได้วิเคราะห์ความต้องการอย่างละเอียดว่าคนกลุ่มไหนบ้างที่กำลังมองหาโซลูชั่นในแบบที่เนแบบที่เรานำเสนอ เราไม่มีแผนการพัฒนาโปรดักท์ที่โฟกัสและชัดเจน เราไม่มีแผนการออกตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน อะเมซอนยังเริ่มที่ขายหนังสือแท้แต่เฟสบุ๊กยังเริ่มด้วยกลุ่มนักศึกษาเรากำลังเริ่มต้น…การเลือกกลยุทธ์ที่จะขายให้กับทุกคนนั้นยากเกินไป อาจจะไม่ใช่เรื่องความสามารถแต่เป็นเรื่องทรัพยากรที่เรามีจำกัด อาจจะไม่ใช่เรื่องวิสัยทัศน์แต่เป็นความพร้อมของตลาดในวงกว้างที่จะเปิดรับแนวคิดใหม่ๆของเรา กับการเริ่มต้นไม่ใช่แค่โปรดักท์ต้องชัดเจนกลุ่มลูกค้าหลักก็ต้องชัดเจนและเฉพาะเจาะจงยิ่งกว่าแบบว่า “เริ่มแรกผมจะขายให้กับกลุ่มศิษย์เก่าจากชิคาโก้าโก้า35า35า35น35 35านกชิคายธนาคารในกรุงเทพครับรับ” เพอร์เฟคเลย

意识与销售。

最初发布于:https://subsign.co 在世界各地,企业都面临着更重要的古老难题:品牌知名度或销售。 您是否应该将营销工作的重点放在使潜在客户了解您的品牌,或者获取潜在客户并直接产生销售上? 问题是,每家公司都想出售更多产品并增加收入,但是,如果没有精心制定的营销策略,这种情况很少发生,而其中的重要组成部分就是品牌知名度。 品牌知名度是您进行营销活动以及随后进行销售的基础。 毕竟,将产品销售给人们,而使他们至少不了解他们一点几乎是不可能的。 您从一家您不了解的公司购买了多少次产品? 尼尔森(Nielsen)的一项研究表明,大多数人(约60%)更愿意从熟悉的品牌购买产品,而不是从他们不知道的品牌那里购买产品。 此外,同一项研究还指出,有50%的消费者更愿意从他们认可的品牌尝试新产品,然后再尝试新品牌。 这些数字向我们展示了什么? 如果有一个明确的事实,那就是品牌知名度会建立信任的基础,从而使潜在客户或销售能够蓬勃发展。 它是如何做到的? 意识是指人们识别并回想您公司品牌的能力。 例如,能够区分公司的产品非常重要。 在竞争激烈的市场中,如果您希望公司的商品成为人们选择的商品。 毕竟,根据产品的不同,可能有数十个,也许数百个生产者,每个生产者都有自己的产品。 您不能期望任何人都了解它们,因此,通常购买新产品的搜索从熟悉的品牌生产的产品开始。 品牌知名度的另一个组成部分,品牌召回也非常有价值。…

买家在线触发

🔍没有引起我们的注意,每天我们到处都是广告,服务,产品,促销信息等。 causes是什么使我们作为买家实际进行购买? companies如果公司正在使用触发器,为什么不购买我们看到的广告宣传的一切? 作为企业主,博客作者,内容创建者,我们如何使用这些触发因素和原因来增加销售额? psychological很难牢牢抓住事物的心理方面。 但是您可以采取一些步骤,以充分利用在线上的购买者触发条件。 您只需要自己先了解该过程即可。 💻通过内外了解买家,我们可以预见买家的挑战以及他们如何解决挑战。 围绕问题和解决方案创建内容,保持关联并表明我们实际上在乎。 “触发事件是导致购买者有明确需求的事件,通常会转化为购买过程中的目的感和紧迫感。 例如,在您自己的个人生活中,您对购买新相机的兴趣可能不明确。 这可能导致您浏览网络,阅读各种评论。 但是,即将到来的野生动物园之旅可能会触发触发,让您清楚地进行购物。” really能够真正深入了解目标角色,在您编写消息和宣传服务或产品时将大有帮助。 更改语气,语言和写作量是使消息更适合目标受众的简便方法。 它还使您能够帮助客户识别触发事件的发生时间-“我需要这一刻”。 📡同样重要的是,您要认识到目标角色的很大一部分可能尚未准备好进行购买。 这需要时间-但要坚持下去。…

FoMO提醒! 行动中的稀缺性原则

Persado的使命是帮助公司激发观众的行动,而平台则通过组织,量化并在语言和图像中表达情感触发来做到这一点。 但是,影响力和说服力是一个广阔的领域,您总可以学到更多东西。 在关于技术如何帮助您的品牌影响力和影响力的系列文章中,我们正在探索Robert Cialdini开创性的著作《 影响力:说服心理学 》中概述的六项原则。 我们已经讨论过如何在数字营销中使用互惠性,易感性,承诺与一致性,社会证明和权威。 本周,我们将探讨最终原则(足够适当)“稀缺性原则”。 我想要一些难得的东西,很难获得的东西,或者将来我将无法获得的东西。 总结了稀缺性原则。 人类对稀缺事物的价值更高,而对富裕事物的价值更低。 稀缺性可以表现为众所周知的社会弊端,网络是对其提高绩效的药物:FoMO,其定义为: 普遍担心别人可能会缺少一些有益的经验…… 正如“权威原则”与“社会证明”和“易感性互惠”交织在一起,“稀缺性原则”也跨越了边界。 社会证明对稀缺性影响做出了很大贡献。 如果某件事很稀有,那一定是稀有的,因为需求很高,因此许多人必须认为这件事太奇妙了。 Persado的发现指出了第二种促进稀缺效应的社会心理学原理:承诺和一致性。 如果您已经致力于某件事,并且知道供应有限,那么紧迫的紧迫感会让您更加想要那件事。…